BADANIA KRYMINALISTYCZNE

Klasyczne badania dokumentów

Klasyczne badania dokumentów

 • identyfikacja osób na podstawie zapisów ręcznych
 • identyfikacja maszyn do pisania na podstawie pisma maszynowego
 • określanie autentyczności dokumentów na podstawie porównawczej analizy pisma ręcznego, maszynowego, podpisów, odcisków pieczęci oraz druku
 • formowanie hipotez osobopoznawczych o autorach i wykonawcach dokumentów anonimowych na podstawie analizy warstwy formalnej, treściowej i lingwistycznej
 • podstawowa analiza dokumentów w zakresie techniki ich sporządzania


Techniczne badania dokumentów

Techniczne badania dokumentów

 • określanie technik wytwarzania dokumentów oraz identyfikacja materiałów i urządzeń wykorzystanych do ich sporządzenia
 • badania autentyczności dokumentów
 • badania nieczytelnych zapisów
 • badania dokumentów zniszczonych
 • ujawnianie pisma wgłębionego


Badania genetyczne/biologiczne

Badania genetyczne/biologiczne

 • identyfikacja osobnicza - badanie polimorfizmu DNA (profilowanie DNA autosomalnego, chromosomu Y, sekwencjonowanie mitochondrialnego DNA)
 • ustalanie pokrewieństwa
 • identyfikacja szczątków NN
 • mechanizm powstawania zabrudzeń krwawych
 • identyfikacja koloru oczu
 • identyfikacja genetyczna AB0 grup krwi układu
 • identyfikacja genetyczna zwierząt
 • identyfikacja osobnicza roślin i zwierząt
 • oznaczanie jakościowe i ilościowe patogenów/drobnoustrojów


Badania fizykochemiczne

Badania fizykochemiczne

 • identyfikacja środków odurzających (narkotyków), substancji psychotropowych i leków
 • identyfikacja substancji ropopochodnych
 • identyfikacja trucizn, substancji chemicznych, badania porównawcze
 • badanie alkoholi
 • badania identyfikacyjne farb, środków kryjących
 • badania identyfikacyjne mikrośladów, badania porównawcze


Badania toksykologiczne

Badania toksykologiczne

 • identyfikacja i oznaczanie ilościowe środków odurzających (narkotyków), leków psychotropowych, nasennych i dopalaczy we krwi* oraz wnioskowanie o stanie po spożyciu, nietrzeźwości
 • charakterystyka środków i wpływ na zdrowie i życie
 • oznaczanie ilościowe alkoholu etylowego we krwi
 • identyfikacja i oznaczanie ilościowe związków działających podobnie do alkoholu
 • oznaczanie ilościowe metanolu we krwi
 • badania retrospektywne dotyczące stężenia alkoholu i związków działających podobnie do alkoholu we krwi
 • badania retrospektywne dotyczące stężenia alkoholu i związków działających podobnie do alkoholu we krwi
 • identyfikacja markerów alkoholu etylowego w mięśniach
 • identyfikacja narkotyków we włosach


Ekspertyza wypadków drogowych

Badania wypadków drogowych

 • rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów
 • badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (opon, pasów bezpieczeństwa, tachografów itp.)
 • badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym
 • określanie marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów
 • określanie na podstawie zdjęć wymiarów obiektów mających związek z wypadkiem drogowym oraz odległości między nimi


Badania daktyloskopijne

Badania daktyloskopijne

 • identyfikacja osób na podstawie odwzorowań linii papilarnych lub poletkowej budowy skóry
 • analiza mechaniki powstania śladów linii papilarnych
 • wnioskowanie o rodzaju podłoża, na którym ujawniono i zabezpieczono ślady linii papilarnych
 • ujawnianie, poprawa czytelności, rejestracja a także zabezpieczanie śladów linii papilarnych


Badania mechanoskopijne

Badania mechanoskopijne

 • identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia
 • badania mechanicznych urządzeń zamykających
 • badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach
 • badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów
 • określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów
 • określanie, czy przedmioty stanowiły całość
 • określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb
 • badania plomb i plombownic
 • identyfikacja maszyn (matryc i głowic) do produkcji płyt CD
 • badania monet i wyrobów jubilerskich


Badania informatyczne

Badania informatyczne

 • badania identyfikujące sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • ustalanie przeznaczenia urządzeń komputerowych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci
 • ustalanie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych
 • odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych
 • bezpowrotne kasowanie danych z nośników cyfrowych


Badania traseologiczne

Badania traseologiczne

 • badania identyfikacyjne obuwia na podstawie śladów wgłębionych, powierzchniowych i innych
 • wnioskowanie o osobie na podstawie śladów obuwia
 • badania butów na zestawienie par
 • badania identyfikacyjne śladów opon


Badania pożarnicze

Badania pożarnicze

 • badanie przyczyn i okoliczności powstawania pożarów
 • ustalanie miejsc powstawania pożarów
 • badania pożarowe obiektów budowlanych
 • badania instalacji i urządzeń grzewczych pod kątem ich sprawności technicznej